تماس

* مترجم رسمی دادگستری آلمان در برلین*
    * ترجمه تائید شده کلیه مدارک و اسناد *
     *  با گواهی و مهررسمی مورد تائید در تمامی ایالات آلمان*
مسعود میرمهدی

                                                                          FS-01
Otto Suhr Allee 116
                                                                D- 10585 Berlin                                                            (U7)- Richard Wagner Pl.

مراجعه با قرار قبلی

    Handy:    0176 – 5462 8761
Büro:        030 – 4699 8267
Home:    030 – 5510 8171
E-mail:  farsi_deutsch@yahoo.com
info@farsi-deutsch.com